ส่งเสริมพฤติกรรม พึงประสงค์ผ่านต้นแบบการทำงานของผู้บริหารระดับสูงตามหลักธรรมาภิบาล และค่านิยมองค์กร SMART ECO

ส่งเสริมพฤติกรรม พึงประสงค์ผ่านต้นแบบการทำงานของผู้บริหารระดับสูงตามหลักธรรมาภิบาล และค่านิยมองค์กร SMART ECO