ข้อบังคับฯ PSM

ประกาศฯ แนวทางการตรวจประเมิน PSM

  1. ผู้ประกอบอุตสาหกรรมสามารถยื่นคำขอรับการตรวจประเมินภายนอกฯ พร้อมทั้งโปรแกรมการตรวจประเมินภายนอกและเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอต่ออายุใบอนุญาต /ขยายกำลังการผลิต /เกิดอุบัติเหตุตามข้อบังคับฯ PSM ก่อนดำเนินการตรวจประเมินภายนอกอย่างน้อย 2-3 สัปดาห์ ได้ที่ :

                       กองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ชั้น 5 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่

                       618 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

                       ตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ในวันราชการ (วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้น วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

        ***กรณีผู้ที่มีอำนาจลงนามในบริษัทไม่สามารถมายื่นคำขอและเอกสารได้ด้วยตนเอง โปรดแนบหนังสือมอบอำนาจประกอบการยื่นคำขอด้วยทุกครั้ง

  1. แบบฟอร์ม PSM ทุกฉบับให้พิมพ์ 1 หน้า ต่อ 1 แผ่น พร้อมทั้งจัดพิมพ์ข้อมูลให้เรียบร้อยและสวยงาม
  2. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-253-0561 ต่อ 6330, 6304 หรือ E-mail : safety.ieatmail2@gmail.com

ประกาศฯ คุณสมบัติผู้ตรวจประเมิน และการขึ้นทะเบียน

แบบฟอร์ม PSM ทุกฉบับให้พิมพ์ 1 หน้า ต่อ 1 แผ่น พร้อมทั้งจัดพิมพ์ข้อมูลให้เรียบร้อยและสวยงาม

รายชื่อผู้ตรวจประเมินภายนอก PSM