02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 มี.ค. 63 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger 2 เข้าร่วมงานประชุมหารือเจ้าหน้าที่และสาธิตการใช้งานรถ Eco Ranger ณ สำนักงานนิคมฯ พิจิตร

Gallery

Attachments