02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 20 ก.ย. 62 ศปก.กนอ. ร่วมกับ สนน. จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยและฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (dss) ณ นิคมฯ ภาคเหนือ

Gallery

Attachments