02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 24 ก.ค. 62 ศปก.กนอ. นำรถ Eco Ranger เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉินกรณีเหตุสารเคมีรั่วไหล ประจำปี 2562 ณ บจก. ไทยโตเคน เทอร์โม นิคมฯ อมตะซิตี้ ชลบุรี

Gallery

Attachments