02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 มิ.ย. 62 ศปก.กนอ. ให้การต้อนรับผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร "นักพัฒนานิคมฯ มืออาชีพ รุ่นที่ 6" โดยมี น.ส.นุชนาถ การสูงเนิน ผอ.ศปก.กนอ. และ น.ส.นรรัตน์ รอดประเสริฐ ผอ.กสก. บรรยายภารกิจต่างๆ

Gallery

Attachments