02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พ.ค. 62 ศปก.กนอ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบสวนและวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดอุบัติเหตุพร้อมกรณีศึกษา ภายใต้ OFIs Plan ประจำปีงบประมาณ 2562 ในพื้นที่นิคมฯ จ.กรุงเทพฯ

Gallery

Attachments