02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 22-24 พ.ค. 62 ศปก.กนอ. เข้าร่วม "ศูนย์ปฎิบัติการด้านอุตสาหกรรมและปัจจัยการผลิต" ภายใต้การฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหารประจำปี 2562 (กรส.62) กรมสรรพกำลังกลาโหม

Gallery

Attachments