02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 29 เม.ย. 62 ศปก.กนอ. จัดอบรมเจ้าหน้าที่นกฮูก เพื่อเสริมสร้างความรู้สำหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานในสภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งสามารถใช้งานระบบและเครื่องมือต่างๆ ได้อย่างชำนาญ

Gallery

Attachments