02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 มี.ค. 62 ศปก.กนอ. ร่วมกับ สน.อบ. จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งจัดอบรมการใช้งานรถ Eco Ranger ณ นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)

Gallery

Attachments