02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 มี.ค. 62 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย สนับสนุนภารกิจเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการจัดงานวันความปลอดภัย ปี 2562 ณ เทศบาลตำบลบ้านฉาง จ.ระยอง

 

Gallery

Attachments