02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 23-24 ม.ค. 62 ศปก.กนอ. ร่วมกับ สนน. จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งจัดอบรมการใช้งานรถ Eco Ranger ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จ.ลำพูน

Gallery

Attachments