02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 17 ธ.ค. 61 ศปก.กนอ. ร่วมกับ สนต. จัดประชุมหารือ รับฟังแนวทางการการดำเนินโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งจัดอบรมการใช้งานรถ Eco Ranger ณ นิคมฯ ภาคใต้

Gallery

Attachments