02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 14 ธ.ค. 61 ศปก.กนอ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีนางปนัดดา รุ่งเรืองศรี ผช.ผวก.บพ. รก.ผอ.ศปก.กนอ. บรรยายภาพรวมภารกิจของ ศปก.กนอ. รวมทั้งตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระบบต่างๆ

Gallery

Attachments