02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 พ.ย. 61 ศปก.กนอ. ร่วมกับ สนส. จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งจัดอบรมการใช้งานรถ Eco Ranger ณ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร

Gallery

Attachments