02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ศปก.กนอ. จัดอบรมให้ความเกี่ยวกับการใช้งานระบบประชุมทางไกล (Video Conference) แก่เจ้าหน้าที่ศปก.กนอ. นกฮูกและนิคมฯ

Gallery

Attachments