02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ศปก.กนอ. นำอากาศยานไร้คนขับ (Drone) เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระดับ 2 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน

Gallery

Attachments