02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมซ้อมแผนฉุกเฉินระดับ 2 ด้านอุทกภัย สารเคมี วัตถุอันตราย อัคคีภัยและอพยพประชาชน ณ จังหวัดระยอง

Gallery

Attachments