02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการประยุกต์ใช้วิธีการ Root Cause Analysis ในโรงงานนำร่อง

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามและประเมินผลเพื่อปรับปรุงการประยุกต์ใช้วิธีการ Root Cause Analysis ในโรงงานนำร่อง ตามแผนงานการปรับปรุงองค์กร (OFIs Road Map) ภายใต้แผนพัฒนาองค์กรตามแนวทาง SEPA (Roadmap for Improvement) ประจำปีงบประมาณ 2561 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ ชั้น 5 ศปก.กนอ.

Gallery

Attachments