02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (DSS) และการใช้งานระบบการอนุมัติอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-PP)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 ศปก.กนอ. ร่วมกับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและฝ่ายบริการผู้ประกอบการ จัดอบรมและประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (DSS) และการใช้งานระบบการอนุมัติอนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-PP) สำหรับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

Gallery

Attachments