02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมสนับสนุนกิจกรรมพิธีเปิดนิคมอุตสาหกรรม Rubber City ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคใต้ จังหวัดสงขลา

Gallery

Attachments