02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2559 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนภาวะฉุกเฉินอุบัติภัยจากแผ่นดินไหว อัคคีภัยและสารเคมีระดับ 2 ประจำปี 2559 ณ นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

Gallery

Attachments