02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางทะเลกรณีเรือจม ประจำปี 2559 ณ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

Gallery

Attachments