02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน 2559 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนน้ำท่วมระดับจังหวัด ณ นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร

Gallery

Attachments