02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ณ ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

Gallery

Attachments