02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนกรณีสารเคมีรั่วไหล แก๊สรั่วไหลและอัคคีภัย ประจำปี 2560 ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดชลบุรี

Gallery

Attachments