02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือเรือประสบภัย (SAREX 2017) ครั้งที่ 37 ณ เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Gallery

Attachments