02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินประจำปี 2560 ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

Gallery

Attachments