02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมงานจัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์เครื่องมือของศูนย์ควบคุมมลพิษระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ณ จังหวัดระยอง

Gallery

Attachments