02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2561 ศปก.กนอ. นำรถสนับสนุนภารกิจบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาอุบัติภัยภัย ประจำปี 2561 ณ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

Gallery

Attachments