02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุโดยวิธี Root Cause Analysis

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุโดยวิธี Root Cause Analysis ภายใต้ "โครงการจัดทำระบบในการประเมินและปรับปรุงมาตรฐานที่ใช้เพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ (OFIs Plan ประจำปีงบประมาณ 2561) วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

Gallery

Attachments