02 257 0876

warroom1@ieat.mail.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัย กนอ. ระดับนิคมอุตสาหกรรม

การสัมมนา เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาภัย กนอ. ระดับนิคมอุตสาหกรรม ภายใต้ "โครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาภัย กนอ." วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมพูลแมน คิง พาวเวอร์ กรุงเทพฯ

Gallery

Attachments