กนอ. ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

กนอ. ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

วันที่ 8 มีนาคม 2564 ดร.สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดีพร้อมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ของระบบ Smart EIA Management System (SEMs) โดยมี คุณชาญศักดิ์  ชื่นชม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและบริหารโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน คุณนันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน และคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและลงนามในบันทึกข้อตกลงดังกล่าว พร้อมด้วย นายอัฐพล จิรวัฒน์จรรยา รองผู้ว่าการ กนอ. และนางสาวอิศริยา แสงเจริญ ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมและพลังงาน เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยงานดังกล่าวนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Smart EIA Management System : SEMs) เพื่อบริหารจัดการและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนด EIA ส่งผลให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนสามารถวางแผนพัฒนา โครงการอย่างถูกต้อง สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศต่อไป ณ ห้องประชุมพลังไทย อาคาร 2 ชั้น M บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)