ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ปีที่ก่อตั้ง : 2521

ผู้อำนวยการนิคม : -

โทรศัพท์ : 0-2326-0234

โทรสาร : 0-2326-0220

E-mail : latkrabang.1@ieat.go.th
จำนวนผู้ประกอบการ : 224 โรงงาน

 

สถานที่ตั้ง

40 ช.ฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

โทรศัพท์ 0-2326-0221-3, 0-2326-0137, 0-2326-0234

โทรสาร 0-2326-0220

 

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 2,559 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,228 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 683 ไร่

- เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 9.23 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 638.77 ไร่

- ผังแสดงการใช้พื้นที่

- สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป

- สถานภาพผู้ใช้ที่ดินในเขตประกอบการเสรี

 

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินสุวรรณภูมิ 10 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 50 กิโลเมตร

- ท่าเรือคลองเตย 45 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร

 

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- การประปานครหลวง (ระบบประปาสำรองมีบ่อบาดาล 5 บ่อ สถานีสุบจ่ายน้ำ 4 สถานี)

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้านครหลวง (สำนักงานไฟฟ้ามีนบุรี) มีสถานีไฟฟ้าย่อย 2 สถานี

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 180 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

- แรงดันไฟฟ้า 24 กิโลโวลต์

ระบบโทรศัพท์

- ทีที แอนด์ ที

- สายตรง 7,000 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 2 ระบบ

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 18,600 ลูกบาศก์เมตร / วัน

ระบบเตาเผาขยะ

- ขยะทั่วไป : ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1/2541

- ขยะอันตราย : ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 6/2540

- ขยะมูลฝอย : ดำเนินการตามประกาศ กนอ. ที่ 25/2547

ระบบถนน

- สายประธานเป็น คศล. : 31 เมตร

- สายรองเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต : 27 เมตร

- ถนนซอย : 20 เมตร

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- เขื่อนดินล้อมรอบยาว 17.4 กิโลเมตร

- ความสูงจากระน้ำทะเลปานกลาง 2.20 เมตร

- สถานีสูบน้ำ 7 สถานี ปั๊มน้ำ 16 เครื่อง ควาสามารถสูบน้ำ 50,000 ลูกบาศก์เมตร / ชม.

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- หัวจ่ายดับเพลิง 96 จุด

- รถดับเพลิงและรถกระเช้า

- รถบรรทุกน้ำ

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 900 บาท / ไร่ / เดือน

- เขตประกอบการเสรี 1,100 บาท / ไร่ / เดือน

- เขตพาณิชยกรรม 2,000 บาท / ไร่ / เดือน

- อาคารพาณิชย์ 100 บาท / ห้อง / เดือน

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- คิดตามสูตรของ กนอ.

ค่าบริการกำจัดขยะ

- ตามอัตราของผู้ให้บริการ

ค่าน้ำประปา

- 18 บาท / ลูกบาศก์เมตร เมื่อใช้น้ำไม่เกิน 5,000 ลูกบาศก์เมตร

- 19.50 บาท / ลูกบาศก์เมตรเมื่อใช้น้ำเกินกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตร แต่ไม่เกิน 10,000 ลูกบาศก์เมตร

- 21 บาท / ลูกบาศก์เมตร เมื่อใช้น้ำเกินกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- คิดตามอัตราของการไฟฟ้านครหลวง

ค่าโทรศัพท์

- ตามอัตราผู้ให้บริการ

 

สภาพโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม

เกี่ยวกับจังหวัดที่ตั้ง

กรุงเทพฯ หรือ บางกอก เมืองหลวงของประเทศไทย เริ่มก่อตั้งภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงครองราชย์ปราบดาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ เมื่อวันเสาร์ ที่ 6 เมษายน เมื่อ พ.ศ. 2325 ได้จัดให้มีพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบแผน รวมทั้งงานฉลองพระนคร โดยพระราชทานนามพระนครใหม่ว่า “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานีบุรีรัมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์” ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเปลี่ยน คำว่า “บวรรัตนโกสินทร์” เป็น “อมรรัตนโกสินทร์” และในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายากรัฐมนตรีได้รวมจังหวัด ธนบุรี เข้าไว้ด้วยกันกับกรุงเทพฯ แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น “กรุงเทพมหานคร” เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2515 กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการปกครอง การศึกษา การคมนาคม-ขนส่ง การพาณิชย์ การสื่อสาร ฯลฯ

การปกครอง

แบ่งการปกครองเป็น 50 เขต มีพื้นที่ทั้งหมด 1,562.2 ตารางกิโลเมตร

สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ

- พระบรมมหาราชวัง

- วัดพระแก้ว

- วัดโพธิ์

- วัดอรุณราชวราราม

- วัดไตรมิตร

- ตลาดน้ำตลิ่งชัน

- บ้านจิม ทอมป์สัน ฯลฯ

ประเภทอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมหลัก อิเล็กทรอนิคส์ ยานยนต์ + เครื่องจักร พลาสติก เครื่องเขียน กระเป๋า เครื่องหนัง เครื่องประดับ

สินค้าอุปโภคบริโภค

สัญชาติของผู้ลงทุน

ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส