นโยบายการจัดการความรู้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ให้ความสำคัญกับการจัดการองค์ความรู้ขององค์กร เพื่อสร้างกระบวนการที่มุ่งส่งเสริมให้ กนอ. มีการพัฒนาไปสู่การเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรู้ (The learning organization)”
การอบรมหลักสูตร Introduction to ISO 14001:2015
การประชุมรับฟังความคิดเห็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติที่ดี
ดูทั้งหมด