นิคมฯ สงขลา

มาตรการส่งเสริม

อัตราค่าเช่าและขนาดแปลงที่ดิน