FAQ

Q&A กนอ.

1. ผู้ประกอบการสามารถขอรับแบบฟอร์มการขออนุมัติ อนุญาต ในด้านต่างๆ ได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการขออนุมัติ อนุญาตในด้านต่างๆ ได้ทาง https://www.ieat.go.th/online-service/form-download

2. ผู้ประกอบการสามารถขออนุมัติ อนุญาต ทางออนไลน์ผ่านช่องทางใด
คำตอบ : ผู้ประกอบการสามารถเข้าใช้ระบบอนุมัติ – อนุญาตทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Permission & Privilege) ได้ทาง http://epp-ent.ieat.go.th/epp/ โดยสามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบได้ทาง https://epp-ent.ieat.go.th/new_epp_entrepreneur/assets/pdf/overview-handbook.pdf หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม หรือพบปัญหาในการใช้งานระบบ สามารถสอบติดต่อ 02 253 0561 ต่อ 4448 ในวัน เวลาทำการ หรือ ieat_support@ieat.mail.go.th