2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู โดยวิธีคัดเลือก 2 ก.ย. 2564 ยกเลิกประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างงานบริหารจัดการศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental & Monitoring Control Center : EMCC) สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประ 11 ส.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจรและเครื่องหมายบนพื้นถนนท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยวิธีคัดเลือก 9 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมมอเตอร์พร้อมโครงสร้างทุ่นชุดมอเตอร์เครื่องเติมอากาศ ตัวที่ ๕ และงานซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเสียบ่อรวบรวมน้ำเสีย ตัวที่ ๓ ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง
More...

คู่มือการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2)
IEAT Handbook 2016 (Version 2)