รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมสงขลา  

ปีที่ก่อตั้ง : 2562

ผู้อำนวยการนิคมฯ : -

ผู้พัฒนานิคมฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)

โทรศัพท์ : 0 2253 0561 / 0 7420 6033

โทรสาร : 0 2253 4086 / 0 7420 6096 

E-mail : investment.1@ieat.mail.go.th

Website : www.ieat.go.th

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- แหล่งน้ำดิบ : มีถังเก็บน้ำใส คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 3,800 ลูกบาศก์เมตร

- แหล่งน้ำประปา : รับน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาคประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตร / วัน

- มีเครื่องสูบน้ำ สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 160 ลูกบาศก์เมตร / ชั่วโมง

ระบบไฟฟ้า

- ระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า 3 เฟส 33 KV จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระบบถนน

- สายประธาน กว้าง 40 เมตร            4 ช่องจราจร

- สายรองกว้าง 22 เมตร                   2 ช่องจราจร

ระบบโทรศัพท์

- อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงอยู่ในพื้นที่ให้บริการ

ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

- ระบบบำบัดน้ำเสียทางชีวภาพ (Biological Treatment)

- สามารถบำบัดน้ำเสียได้วันละ 5,000 ลูกบาศก์เมตร

สถานที่ตั้ง

เลขที่ 9/9 หมู่ 2 ถนนกาญจนวนิช ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 927 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวา แบ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่

ระยะที่ 1 (ฝั่งตะวันตก) มีพื้นที่รวม      629 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา (อยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2563)

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป                   289 ไร่ 2 งาน 49.6 ตารางวา

- เขตพาณิชยกรรม                                     56 ไร่ 3 งาน 72.8 ตารางวา

- พื้นที่สาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียว   282 ไร่ 3 งาน 47.6 ตารางวา

 

ระยะที่ 2 (ฝั่งตะวันออก) มีพื้นที่รวม    298 ไร่ 2 งาน (อยู่ระหว่างการได้มาซึ่งที่ดิน)

- เขตประกอบการเสรี                      81 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา

- พื้นที่อุตสาหกรรมบริการ (โลจิสติกส์) 119 ไร่ 2 งาน 28 ตารางวา

- พื้นที่สาธารณูปโภคและพื้นที่สีเขียว   98 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- ท่าอากาศยานหาดใหญ่                  57 กม.

- ท่าเรือน้ำลึกสงขลา จ.สงขลา           99 กม.

- ชายแดนไทย-มาเลเซีย                   2 กม.

- ท่าเรือปีนัง มาเลเซีย                     153 กม.

- ท่าเรือสิงคโปร์ ประเทศสิงคโปร์       858 กม.

- สนามบินสุวรรณภูมิและกรุงเทพฯ     1,019 กม.

- ท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี               1,105 กม.