รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมสระแก้ว

ปีที่ก่อตั้ง : 2560

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นางสาวอาภรณ์ ธิบดี

โทรศัพท์ : 095 374 5057

โทรสาร : 037 247 582

E-mail : arporn.t@ieat.mail.go.th

Website : www.ieat.go.th

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- แหล่งน้ำดิบ : จากคลองคลองบ้านด่าน/อ่างฯบ้านด่าน ปริมาณ 2.3 ล้านบาศก์เมตร ผลิต 1.8 ล้านลูกบาศก์เมตร

- แหล่งน้ำประปา : ผลิตน้ำประปาได้วันละ 3,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

- มีอ่างเก็บน้ำภายในนิคมฯ ขนาดบรรจุ 149,301 ลูกบาศก์เมตร

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

- มีสถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 50 MVA

ระบบถนน

- ถนนสายประธานเขตทาง กว้าง 40 เมตร ถนนสายรองเขตทาง กว้าง 22 เมตร

ระบบโทรศัพท์

- TOT

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ (Biological Treatment) ขนาด 2,100 ลูกบาศก์เมตร/วัน

สถานที่ตั้ง

จังหวัดสระแก้ว

88 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 27120

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 660 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 242 ไร่

- เขตประกอบการโลจิสติกส์ 89 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 60 ไร่

- เขตพาณิชย์ 37 ไร่

- เขตสถานีไฟฟ้าย่อย 5 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 163 ไร่

- เขตพื้นที่สีเขียว 64 ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินสุวรรณภูมิ 226 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 255 กิโลเมตร

- กรุงเทพมหานคร 247 กิโลเมตร

- อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว 54 กิโลเมตร

- ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 14 กิโลเมตร