รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์

ปีที่ก่อตั้ง : 2532

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นายกิตติ เหลืองรุจินันท์

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท เวลโกรว์ อินดัสทรีส์ จำกัด

โทรศัพท์ : 0 3857 0001, 0 3857 0522-3

โทรสาร : 0 3857 0002

E-mail : wgivte@mweb.com

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

78 หมู่ 1 ถ.บางนา-ตราด กิโลเมตร36 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 3,508 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 2,659 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 6 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 822 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ผังแสดงการใช้พื้นที่

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 6 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

 

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 4,000,000 บาท/ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- ท่าเรือกรุงเทพ (คลองเตย) 47 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 56 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 63 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 20 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ผลิตน้ำได้ 20,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบไฟฟ้า

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 200 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

- แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์ 400/230 โวลต์ และ 115 กิโลโวลต์

ระบบถนน

- สายประธาน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 14 เมตร ขนาด 4 ช่องจราจร

- สายรองประธาน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร

ระบบโทรศัพท์

- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีที แอนด์ ที จำกัด(มหาชน)

- สายตรง มากกว่า 3,500 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon) สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 7,200 ลูกบาศก์เมตร/วัน

- ระบบบ่อผึ่ง (SBR) สามารถบำบัดน้ำเสียได้ 8,400 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบกำจัดขยะ

- เตาเผาขยะจำนวน 2 เตา สามารถเผาขยะได้ 29 ตัน/วัน

- ปริมาณมูลฝอยทั่วไป 5,726 กิโลกรัม/วัน

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- รถดับเพลิง จำนวน 1คัน

- รถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- ระบบระบายน้ำ (U-ditch drainage system) แบบเปิด ที่มีความกว้าง 1-2.7 เมตร

ระบบรักษาความปลอดภัย

- เจ้าหน้าที่ รปภ. จำนวน 24 นาย (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- ค่าบำรุงรักษา 700 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

- ค่าน้ำประปา 16 บาท/ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- ตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าโทรศัพท์

- ตามอัตราของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ทีที แอนด์ ที จำกัด(มหาชน)

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- ค่าบำบัดน้ำเสีย 15 บาท/ ลูกบาศก์เมตร

ค่าบริการกำจัดขยะ

- ค่าบริการกำจัดขยะ 1-3 บาท/กิโลกรัม