รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้

ปีที่ก่อตั้ง : 2533

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นายคงวุฒิ ยอดพยุง

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 2302 2300, 0 3857 5277-84, 0 3857 5398

โทรสาร : 0 2302 2400-1, 0 3857 5286

E-mail : info@gatewaycity.net

Website : www.gatewaycity.net

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

กิโลเมตร20 เลขที่ 215 หมู่ 7 ทางหลวงหมายเลข 331(ฉะเชิงเทรา-สัตหีบ) ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 199 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ชั้น 12A , 199 ถนนรัชดาภิเษก, คลองเตย, กรุงเทพฯ 10110

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 5,153 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,358 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 433 ไร่

- เขตที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม 156 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 1,201 ไร่

- ที่ดินแลกเปลี่ยนทางและลำห้วยสาธารณะประโยชน์ 248 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ผังแสดงการใช้พื้นที่

 

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 612 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 156 ไร่

- เขตที่พักอาศัยและพาณิชยกรรม 124 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,800,000 บาท ต่อ ไร่

- เขตประกอบการเสรี 3,800,000 บาท ต่อ ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 82 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 120 กิโลเมตร

- สนามบินอู่ตะเภา 110 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 85 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 130 กิโลเมตร

- จังหวัดฉะเชิงเทรา 30 กิโลเมตร

- พัทยา 100 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 50 กิโลเมตร

- ท่าเรือคลองเตย 107 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- แหล่งน้ำดิบ : อ่างเก็บน้ำ 2 อ่าง ขนาดความจุรวมกันประมาณ 7.5 ล้านลูกบาศก์เมตร

- ผลิตน้ำประปาได้ 23,350 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบไฟฟ้า

- สถานีไฟฟ้าย่อยขนาด 150 เมกกะวัตต์

- แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์

ระบบโทรศัพท์

- บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) - สายตรง 1,024 คู่สาย (สามารถขยายได้ถึง 6,000 เลขหมายในอนาคต)

- บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด มีการสร้าง สถานีดาวเทียม อยู่ในนิคมเพื่อให้บริการสื่อสารความเร็วสูง Intelsat Business Service

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบตะกอนเร่ง

- เนื้อที่ 40 ไร่

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 17,000 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบกำจัดขยะ

- โรงกำจัดขยะ 2 โรง จำนวน 5 เตา

- เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 40 ตัน/วัน

- บ่อฝังกลบขยะเนื้อที่ 54 ไร่ สามารถฝังกลบได้ 444,000 กิโลกรัม

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- ค่าบำรุงรักษา 920 บาท ต่อ ไร่ ต่อ เดือน

ค่าไฟฟ้า

- ตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าโทรศัพท์

- ตามอัตราของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- BOD 0-50 มิลลิกรัม / ลิตร 4.90 บาท / ลูกบาศก์เมตร

- BOD 51-100 มิลลิกรัม / ลิตร 5.31 บาท / ลูกบาศก์เมตร

- BOD101-200 มิลลิกรัม / ลิตร 6.12 บาท / ลูกบาศก์เมตร

- BOD 201-300 มิลลิกรัม / ลิตร 6.93 บาท / ลูกบาศก์เมตร

- BOD 301-400 มิลลิกรัม / ลิตร 7.74 บาท/ ลูกบาศก์เมตร

- BOD 401-500 มิลลิกรัม / ลิตร 8.55 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ค่าบริการกำจัดขยะ

- ค่าบริการจำกัดขยะ 4 บาท ต่อ กิโลกรัม ค่าน้ำประปา - ค่าน้ำ 17 บาท /ลูกบาศก์เมตร