รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล

ปีที่ก่อตั้ง : 2532

ผู้อำนวยการนิคม : นายเริงฤทธิ์ กุศลกรรมบถ

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท อาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด

โทรศัพท์ : 0 3891 5284-7 , 0 3893 7000

โทรสาร : 0 3891 5288 , 0 3803 5375

 

สถานที่ตั้ง

88  ถนนทางหลวง สาย 3191 ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

พื้นที่โครงการ

พื้นที่ทั้งหมด 1,736.27 ไร่ ประกอบด้วย

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,277.60 ไร่

- พื้นที่ระบบสาธารณูปโภค 285.07 ไร่

- พื้นที่สีเขียวและแนวกันชน 173.60 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 390 ไร่