รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี (โครงการ 2)

ปีที่ก่อตั้ง: 2553

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 3845 7002-4 , 0 3821 3007

โทรสาร : 0 3845 7005 , 0 3821 3700

E-mail : amatanakorn.1@ieat.go.th

Website : www.amata.com

สถานที่ตั้ง

บริเวณทางหลวงหมายเลข 3466 (สุขุมวิท-พานทอง) กม.ที่ 5 และบริเวณทางหลวงหมายเลข 3122 (บ้านโพธิ์-พานทอง) กม.ที่14

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 8,226 ไร่ 3 งาน 84 ตารางวา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 5,351 ไร่ 42 ตารางวา

- เขตพาณิชยกรรม 727 ไร่ 76 ตารางวา

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- เขตธุรกิจ 6,078 ไร่ 1 งาน 18 ตารางวา

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 50 กิโลเมตร


- ท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบัง 40 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ระบบผลิตน้ำประปา 1 แห่ง กำลังการผลิตรวม 33,000 ลบ.ม. / วัน

- ความต้องการใช้น้ำประปาของนิคมอุตสาหกรรม ประมาณ 26,000 ลบ.ม. / วัน

ระบบไฟฟ้า

- ให้บริการโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- จัดตั้งสถานีไฟฟ้าย่อยในพื้นที่โครงการ


ระบบถนน


- จัดให้มีทางเข้า - ออกหลัก 2 เส้นทาง ติดต่อกับทางหลวงสายสุขุมวิท-พานทอง (3466) และทางหลวงสายบ้านโพธิ์-พานทอง (3122)


- ถนนภายใน มีการออกแบบถนนสายประธาน และสายรอง ตามมาตรฐาน ของ กนอ.


ระบบบำบัดน้ำเสีย

- มีการออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียชีวภาพชนิด SBR ขนาด 30,000 ลบ.ม. / วัน

- ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้น ประมาณ 23,000 ลบ.ม. / วัน

ระบบกำจัดขยะ

- ขยะมูลฝอย จัดให้มีโรงคัดแยกขยะ และจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง / หน่วยงานท้องถิ่นไปดำเนินการ

- กากของเสียอุตสาหกรรม กำหนดให้โรงงานที่ก่อให้เกิดของเสียอันตรายดำเนินการส่งไปยังศูนย์กำจัดกาก อุตสาหกรรมของ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมจำกัด (มหาชน) หรือ GENCO ซึ่งโรงงานต้องส่งใบขนส่งกากของเสียให้โครงการรับทราบทุกครั้ง

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- ปรับถมพื้นที่ให้สูงกว่าระดับน้ำท่วมขังทั่วไป ทำคลองขุดและเสริมเขื่อนดินโดยรอบพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมที่จะเกิดกับพื้นที่โดยรอบ

-ระบบระบายน้ำฝนออกแบบเป็น Gutter คอนกรีต รับน้ำจากถนน แล้วระบายสู่ลำรางสาธารณะทางทิศเหนือ และทิศใต้ของพื้นที่โครงการ