รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี 

ปีที่ก่อตั้ง : 2532

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นางบุปผา กวินวศิน

ผู้พัฒนานิคมฯ : บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ : 0 3845 7002-4

โทรสาร : 0 3845 7005

E-mail : amatanakorn.1@ieat.go.th

Website : www.amata.com

จำนวนผู้ประกอบการ : 820 ราย

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร อาคาร Amata Services Center

700/2 หมู่ 1 ถนนบางนา-ตราด กิโลเมตร ที่ 57 ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 18,840 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 11,297 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 1,557.8 ไร่

 

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป และเขตปลอดอากร 2,500 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 11,000,000 บาท/ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 57 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 85 กิโลเมตร

- สนามบินอู่ตะเภา 31 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 42 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) 67 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 40 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 96 กิโลเมตร

- เมืองชลบุรี 5 กิโลเมตร

- พัทยา 54 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ดำเนินการโดย : บริษัท อมตะ วอเตอร์ จำกัด

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสียแบบชีวภาพ

- กำลังการบำบัด 50,500 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบถนน

- สายประธาน 48 เมตร, 6 ช่องจราจร

- สายรองประธาน 32 เมตร , 4 ช่องจราจร


ระบบป้องกันอัคคีภัย

- ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 250 เมตร

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไปและเขตพาณิชย์ 900 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

-24 บาท /ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- อัตราค่าบริการ ตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- คำนวณจากสูตรของ กนอ.

ค่าบริการกำจัดขยะ

-2 บาท /กิโลกรัม หรือ ถัง 200 ลิตร ถังละ 200 บาท