รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง

ปีที่ก่อตั้ง : 2549

ผู้อำนวยการนิคม : นายอภิชาติ เสกธีระ

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท อมตะ ซิตี้ จำกัด

โทรศัพท์ : 0 3834 6 442-3

โทรสาร : 0 3834 5771

E-mail: amatacity@amata.com

Website : www.amata.com

สถานที่ตั้ง

สถานที่ตั้ง (มีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

เลขที่ 7 หมู่ที่ 3 ถนนสาย 331 ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 16,984 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 11,223 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 417 ไร่

- ผังการใช้พื้นที่

 

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

ผังแสดงพื้นที่ว่าง

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 4,500,000 บาท/ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย/เช่า อาจลด/เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย/เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 114 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 142 กิโลเมตร

- ท่าเรือคลองเตย 122 กิโลเมตร

- ท่าเรือมาบตาพุด 48 กิโลเมตร

- จังหวัดชลบุรี 53 กิโลเมตร

- พัทยา 36 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 99 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- สามารถจ่ายน้ำได้ 7 ลูกบาศก์เมตร/ไร่/วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปลวกแดง

- มีสถานีไฟฟ้าย่อย ขนาด 100 เมกกะวัตต์

- มีระบบสายส่ง 115 กิโลโวลต์ และ 22 กิโลโวลต์

ระบบโทรศัพท์

- กสท โทรคมนาคม

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- สามารถบำบัดได้ 41,100 ลูกบาศก์เมตร/วัน

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 250 เมตร

- มีรถดับเพลิงจำนวน 2 คัน (ขนาด 10,000 ลิตร และขนาด 6,000 ลิตร)

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 900 บาท/ไร่/เดือน

ค่าไฟฟ้า

- อัตราค่าบริการ ตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าน้ำประปา

- อัตราค่าบริการ 24 บาท / ลูกบาศก์เมตร

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- คำนวณตามสูตรของ กนอ.

ค่ากำจัดขยะ

- อัตราค่าบริการ ตามผู้รับดำเนินการแต่ละราย