รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร

ผู้อำนวยการนิคม : นางลัดดาวัลย์ อ่อนกำปัง

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท ซี.เอ.เอส. แอสเซท จำกัด

โทรศัพท์ : 0 3445 2222 , 0 3445 2022

โทรสาร : 0 3441 8062 , 0 3445 2361

E-mail : sales@sinsakhon.com

Website : www.sinsakhon.com

 

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

30/1 หมู่ 2 ถ.เจษฎาวิถี ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 840 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมการพิมพ์ 595 ไร่

- เขตที่ราชการ สำนักงานและบริการ 4 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 241 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ผังการใช้พื้นที่

 

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

- ผังแสดงพื้นที่ว่าง

- เขตอุตสาหกรรมการพิมพ์ 263 ไร่

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 4,000,000 บาท / ไร่

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 30 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 56 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ(คลองเตย) 35 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 47 กิโลเมตร

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- ใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ปริมาณ 7 ลูกบาศก์เมตร / ไร่ / วัน

ระบบไฟฟ้า

- ความต้องการไฟฟ้า 50 กิโลโวลต์ - แอมแปร์ / ไร่

 ระบบถนน

- สายประธาน คสล. กว้าง 24 เมตร 6 ช่องจราจร เขตทาง 40 เมตร

- สายรองประธาน คสล. กว้าง 24 เมตร 6 ช่องจราจร เขตทาง 30 เมตร

ระบบโทรศัพท์

- รองรับคู่สายในขั้นแรก 4 เลขหมาย / ไร่ โดยสามารถเพิ่มจำนวนตามความต้องการ

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบ Activated Sludge บำบัดได้วันละ 3,000 ลูกบาศก์เมตร

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- 800 บาท / ไร่ / เดือน

ค่าน้ำประปา

- การประปาส่วนภูมิภาคเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำโดยตรง

ค่าไฟฟ้า

- ตามอัตราของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ค่าโทรศัพท์

- ตามอัตราของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ค่าบริการรายเดือน 100 บาท ในเขตเดียวกันครั้งละ 3 บาท