รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อนิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมนครหลวง

ปีที่ก่อตั้ง : 2537

ผู้อำนวยการนิคม : นายธนกฤต โพธิ์ทอง

ผู้พัฒนานิคม : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 3535 0141, 0 3536 4011-3, 0 3571 6745-6

โทรสาร : 0 3536 4014

สถานที่ตั้ง

103 หมู่ 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง พระนครศรีอยุธยา 13260

สำนักงานนิคม

103 หมู่ 4 ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพมหานคร 90 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 70 กิโลเมตร

- ท่าเรือคลองเตย 100 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 130 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 2,050 ไร่ พัฒนาในระยะที่1 1,441 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 867 ไร่

- เขตที่พักอาศัย / พาณิชย์ 38 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 536 ไร่

 

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

พื้นที่ว่าง

- เขตทั่วไป 405 ไร่

หมายเหตุ :

*จำนวนพื้นที่ เพื่อขาย / เช่า อาจลด / เพิ่ม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงเขตฯ หรือการโอนพื้นที่

*จำนวนพื้นที่ขาย / เช่า เป็นข้อมูลด้านการตลาด

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,500,000 บาท / ไร่

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- น้ำบาดาล 5 บ่อ

- ผลิตน้ำได้ 11,960 ลูกบาศก์เมตร / วัน

- สามารถจ่ายน้ำได้ 4,700 ลูกบาศก์เมตร / วัน

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้าขนาด 80 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

- แรงดันไฟฟ้า 22 กิโลโวลต์

ระบบถนน

- สายประธาน : 40 เมตร 4 ช่องจราจร

- สายรองประธาน : 28 เมตร 2 ช่องจราจร

- สายซอย : 12 เมตร 2 ช่องจราจร

ระบบโทรศัพท์

- 1,000 เลขหมาย ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ TT&T

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 8,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

- น้ำเข้าระบบ 6,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

ระบบเตาเผาขยะ

- เตาเผาขยะ สามารถเผาขยะได้ 500 กิโลกรัม / ชั่วโมง

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 200 เมตร รวม 36 จุด

สภาพพื้นดิน

- ชั้นดินแข็งที่ระยะ 11-14 เมตร

- รับน้ำหนัก 30-50 ตัน / ตารางเมตร

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป ราคา 1,000 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

- 22.5 บาท/ยูนิต (ค่าบริการ 14.5 บาท/ยูนิต บวก ค่าอนุรักษ์น้ำ 8 บาทยูนิต)

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- 8 บาท / ลูกบาศก์เมตร คิดจากน้ำดี 80%

ค่าบริการกำจัดขยะ

- 3.5 บาท / กิโลกรัม