รายชื่อนิคม

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ปีที่ก่อตั้ง : 2521

ผู้อำนวยการนิคมฯ : นางสาวกังสดาล พงษ์สวัสดิ์

ผู้พัฒนานิคมฯ : การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ : 0 2326 0221-3, 0 2326 0137, 0 2326 0234

โทรสาร : 0 2326 0220

E-mail : latkrabang.1@ieat.go.th

Website : www.ieat.go.th/latkrabang

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคมฯ

40 ซ.ฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

 

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- สนามบินสุวรรณภูมิ 10 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 50 กิโลเมตร

- ท่าเรือกรุงเทพ 45 กิโลเมตร

- ท่าเรือแหลมฉบัง 100 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 2,559 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,228 ไร่

- เขตประกอบการเสรี 683 ไร่

- เขตพาณิชยกรรมและที่พักอาศัย 9.23 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 638.77 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- การประปานครหลวง (ระบบประปาสำรองมีบ่อบาดาล 5 บ่อ สถานีสูบจ่ายน้ำ 4 สถานี)

ระบบไฟฟ้า

- การไฟฟ้านครหลวง(สำนักงานไฟฟ้ามีนบุรี) มีสถานีไฟฟ้าย่อย 2 สถานี

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 180 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

- แรงดันไฟฟ้า 24 กิโลโวลต์

ระบบถนน

- สายประธานเป็น คศล. : 31 เมตร

- สายรองเป็นแอสฟัลติกคอนกรีต : 27 เมตร

- ถนนซอย : 20 เมตร

ระบบโทรศัพท์

- ทีที แอนด์ ที

- สายตรง 7,000 คู่สาย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 2 ระบบ

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 18,600 ลูกบาศก์เมตร / วัน

ระบบเตาเผาขยะ

- ขยะทั่วไป : ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1/2541

- ขยะอันตราย : ดำเนินการตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 6/2540

- ขยะมูลฝอย : ดำเนินการตามประกาศ กนอ. ที่ 25/2547

ระบบป้องกันน้ำท่วม

- เขื่อนดินล้อมรอบยาว 17.4 กิโลเมตร

- ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 2.20 เมตร

- สถานีสูบน้ำ 7 สถานี ปั๊มน้ำ 16 เครื่อง ความสามารถสูบน้ำ 50,000 ลูกบาศก์เมตร / ชม.

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- หัวจ่ายดับเพลิง 96 จุด

- รถดับเพลิงและรถกระเช้า

- รถบรรทุกน้ำ

 

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 900 บาท/ไร่/เดือน

- เขตประกอบการเสรี 1,100 บาท/ไร่/เดือน

- เขตพาณิชยกรรม 2,000 บาท/ไร่/เดือน

- อาคารพาณิชย์ 100 บาท/ห้อง/เดือน

ค่าน้ำประปา

- 18 บาท / ลูกบาศก์เมตรเมื่อใช้น้ำไม่เกิน 5,000 ลูกบาศก์เมตร

- 19.50 บาท / ลูกบาศก์เมตรเมื่อใช้น้ำเกินกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ไม่เกิน 10,000 ลูกบาศก์เมตร

- 21 บาท / ลูกบาศก์เมตรเมื่อใช้น้ำเกินกว่า 10,000 ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- ตามอัตราค่าไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง

ค่าโทรศัพท์

- ตามอัตราของผู้ให้บริการ

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- คิดตามสูตรของ กนอ.

ค่าบริการกำจัดขยะ

- ตามอัตราของผู้ให้บริการ