รายชื่อนิคม

พื้นที่ว่างในนิคมฯ

ข้อมูลทั่วไป

นิคมอุตสาหกรรม : นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี

ปีที่ก่อตั้ง : 2541

ผู้อำนวยการนิคม : -

ผู้พัฒนานิคม : บริษัท มหาชัยพัฒนาที่ดิน จำกัด

โทรศัพท์ : 02 399 2478-9, 032 240 618-9,  08 1315 6446-7

โทรสาร : 02 3992446, 032 240 618 

E-mail : mld@industrial-land.com

Website : www.industrial-land.com

 

สถานที่ตั้ง

สำนักงานนิคม

110 หมู่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

ระยะทางจากสถานที่ต่างๆ

- กรุงเทพ 90 กิโลเมตร

- สนามบินดอนเมือง 95 กิโลเมตร

- ท่าเรือคลองเตย 90 กิโลเมตร

- สนามบินสุวรรณภูมิ 110 กิโลเมตร

พื้นที่โครงการ

- เนื้อที่ทั้งหมด 1,430 ไร่

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 918 ไร่

- เขตที่พักอาศัย/พาณิชย์ 157 ไร่

- พื้นที่สาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก 355 ไร่

รายชื่อผู้ใช้ที่ดิน

ราคาขาย/เช่า

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 3,300,000 บาท / ไร่

สิ่งอำนวยความสะดวก

ระบบน้ำประปา

- แหล่งน้ำดิบ : แม่น้ำแม่กลอง

- อ่างเก็บน้ำดิบ 500,000 ลูกบาศก์เมตร

- ผลิตน้ำได้ 40,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

- สามารถจ่ายน้ำได้ 10 ลูกบาศก์เมตร / ไร่ / วัน

ระบบไฟฟ้า

- แรงดันไฟฟ้า 115/22 กิโลโวลต์

- ความสามารถจ่ายไฟฟ้า 80 เมกกะโวลต์-แอมแปร์

ระบบโทรศัพท์

- ให้บริการโดย บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ระบบบำบัดน้ำเสีย

- สามารถกำจัดน้ำเสียได้ 32,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน

 

ระบบถนน

- สายประธาน : 30,40 เมตร 4 ช่องจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต

- สายรองประธาน : 22 เมตร 2 ช่องจราจร แอสฟัลติกคอนกรีต

ระบบป้องกันอัคคีภัย

- ติดตั้งหัวจ่ายดับเพลิงตามแนวถนนทุกระยะ 350 เมตร

สภาพพื้นดิน

- เสาเข็มยาว 9 เมตร

อัตราค่าบริการ

ค่าบำรุงรักษา

- เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 1,100 บาท/ไร่/เดือน

ค่าน้ำประปา

- 13.50/15.50 บาท/ลูกบาศก์เมตร

ค่าไฟฟ้า

- อัตราค่าบริการ อัตราตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค *ส่วนลดค่าไฟฟ้า 10% เป็นระยะเวลา 5 ปี (60 เดือน) 

ค่าโทรศัพท์

-อัตราค่าบริการ อัตราตามมาตรฐานของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)

ค่าบำบัดน้ำเสีย

- อัตราค่าบริการ อัตราตามค่าของ BOD (ปริมาณน้ำเสียคำนวณจาก 80 % ของน้ำใช้ในแต่ละเดือน)